Wang Yuanling is a talented freelance photographer, who was born in 1980, Chongqing Municipality, China. He