Kent Shiraishi is a talented photographer based in Biei, Hokkaido, Japan. He shoot a lot of